Výstupy a zdroje

Vzdělávání a sociální aspekty vzdělávání v přírodě: učíme se spolu, pracujeme spolu, žijeme spolu. (Mgr. Alexandra Hrušková)

Výtah z kurzu a další zdroje:

Prvky interkulturního vzdělávání:
Klima multikulturní školní třídy (skupiny studentů) zakládá na vzájemném respektu. Stejný přístup neznamená automaticky rovný přístup. Používání her vzájemného poznávání vede k prolomení "ledů" v úvodu práce s multikulturní skupinou. Učitel by měl vnímat rozdíly mezi studenty jako výhodu. Rovný přístup je při interkulturní vzdělávání základním stavebním kamenem, je popsán např. na: https://www.edutopia.org/blog/equity-vs-equality-shane-safir

Základní principy kooperativní výuky:
Kooperativní výuka je vždy skupinová práce, ale skupinová práce není vždy kooperativní. Je to velmi strukturovaná skupinová práce, ve které jsou všichni členové skupiny zodpovědní za to, že ostatní dobře rozumějí předmětu práce. Každý má vlastní speciální roli. Zadaný úkol vyžaduje interakci všech studentů ve skupině, jejich spolupráci a variabilitu jejich znalostí a zkušeností. Důležitým prvkem kooperativní výuky je užití rolí ve skupině, užívání otevřených otázek a rovného přístupu ke každému studentovi. Popis prvků kooperativní výuky je uveden např. zde: http://web.calstatela.edu/faculty/jshindl/cm/Chapter12CooperativeLearning-final.htm

Vzdělávání v přírodě:
Proč se učit venku? Lidé potřebují k životu denní světlo, pohyb, a čerstvý vzduch. Během pobytu venku je podporováno kognitivní, sociální, emocionální a také psychické zdraví. Výhody jsou zřejmé: čerstvý vzduch, fyzická aktivita, pocit volného prostoru a svobody, přírodní světlo, přístup k přírodě (i v městských zónách), setření formálních rolí ve skupině, neočekávané interakce s prostředím, které přinášejí nové vzdělávací příležitosti...
Vzdělávání v přírodě je založeno na experimentálním poznávání, získávání prožitků a z nich vycházející získávání kompetencí. Principy vzdělávání v přírodě jsou popsány např. na: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/teaching-outside-the-classroom/

Další zdroje - interkulturní vzdělávání, kooperativní výuka či vzdělávání v přírodě:

http://www.coe.int/en/web/compass
http://www.ici.is/en/courses-and-education/c31-learning-social-skills-in-the-nature/
http://it.pedf.cuni.cz/strstud/edutech/2003_Kooper_Dvorak/edte_filipdvorak.htm

 

"Spice up your teaching ideas" (Bc. Petra Terčová)

Kurz „Spice up your teaching ideas – methodology in practice" je určen pro učitele cizích jazyků, kteří se zaměřují na výuku studentů středních škol, vysokých škol a výuku dospělých. Cílem kurzu je lépe porozumět metodám výuky, seznámit se s novými metodami a oživit již naučené. Dále je kurz zaměřen na seznámení se s výukovými metodami jiných zemí a výměně informací o vzdělávacím systému s účastníky kurzu.

Kurz byl pětidenní, celkem proběhlo 21 hodin výuky:
• den první - úvod kurzu byl zaměřen na obecné definice - druhy inteligencí, učební styly či výukové metody, dále bylo probráno, jak motivovat studenty ke spolupráci ve výuce a jak je podpořit v konverzaci v cizím jazyce
• den druhý – jak využít potenciál hudby a písní ve výuce, znovuoživení diktátů – hravé formy užití diktátu ve výuce
• den třetí – seznámení s „cuisenaire rods" (barevná dřívka různých velikostí) a jejich využití ve výuce, zejména při učení předložek místa, projektová práce a jak s její pomocí zapojit do výuky všechny studenty, aktivity pro rozvoj mluvení a jak správně opravovat chyby
• den čtvrtý – tvoření příběhů a jejich využití při výuce nové slovní zásoby a gramatiky, krátká videa jako pomocníci rozvoje poslechu a mluvení
• den pátý – zábavná gramatická cvičení, užití počítače a Internetu ve výuce, seznámení s výukovými webovými stránkami k dalšímu rozvoji výuky a osobního profesního rozvoje, hovorová angličtina a přísloví,

Metodologie výuky kurzu:
Při výuce byl používán interaktivní přístup – účastníci kurzu se všichni zapojili do výuky, aplikovali své vlastní zkušenosti a metody, pracovali jak ve dvojici, tak ve skupině. V hodinách probíhala diskuze nad každým tématem, čímž se získávaly nejen nové poznatky, ale zároveň se i prohlubovala znalost anglického jazyka.

Active English-Intensive for Staff (Ing. Markéta Podlesná)

Kurz „Erasmus+ Active English-Intensive for Staff" je určen pro administrativní pracovníky, kteří si chtějí rozšířit komunikační dovednosti. Cílem kurzu je zlepšení angličtiny v mluvení, psaní, čtení, a zlepšení gramatiky.

Kurz byl desetidenní, celkem proběhlo 60 hodin výuky. Dopolední výuka byla zaměřena na gramatickou část a odpolední výuka byla zaměřena na procvičování a konverzaci.
• den první – seznámení se s účastníky kurzu a lektory, Food Fair Festival
• den druhý – seznámení se s irskou hudbou, kulturou, struktura psaní dopisů, emailů apod.
• den třetí – procvičování časů, mezinárodní cestování – odbavení, let, příjezd do Dublinu, procvičování telefonních hovorů
• den čtvrtý – psaní průvodního dopisu, jak správně napsat CV
• den pátý – seznámení se s 50. místy, které stojí vidět v Irsku, procvičování slovíček na CV a průvodním dopise, hra – Treasure Hunt
• den šestý – doplnění slovní zásoby – Office Communication, jak se připravit na pohovor, popis naší práce
• den sedmý – doplnění slovní zásoby – Office Communication II, ukázka psaní a čtení irštiny, skupinová návštěva National Museum of Ireland, spolupráce na portfóliu
• den osmý – seznámení se s Book of Kells, telefonování – jak se správně představit apod.
• den devátý – jaké aplikace používáme v práci, doma, ukázka našich portfólií, skupinová návštěva Book of Kells
• den desátý – prezentace našeho portfolia