Novinka!!! Prevence specifických poruch učení pro dobrý start do školy I.

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cílem programu je posílení kompetence pedagoga v oblasti edukačních cílů. Zacílení výuky a použití takových metod, aby byly překonány obtíže dítěte.
Účastníci se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Přestože jsou diagnostické pravomoci učitelů z odborného i legislativního hlediska omezené a ve většině z uvedených oblastí předpokládají úzkou spolupráci se specializovaným diagnostickým pracovištěm, měli by se v nich učitelé vyznat. Učitel je totiž nutnosti diagnostiky vystaven prakticky denně. Program je doplněn praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. Vychází z potřeby pedagogů získat informace z oboru speciální pedagogiky, které jim přiblíží podstatu.
Vzdělávací program obsahuje jak teoretickou, tak zejména praktickou, zážitkovou, část vzdělávání. Každé setkání by mělo zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Jde zde o cílenou prevenci případného školního neúspěchu, kde je s dítětem prováděna adekvátní aktivita k jeho celkovému výchovně vzdělávacímu rozvoji, odpovídajícímu tomu kterému roku fyzického věku v souladu s rozvojem jeho mentální úrovně.
Učitel tak po absolvování kurzu bude připraven např. vytvořit svůj vlastní program, tzv. předškoláček, kde hravou formou bude docházet k rozvinutí dílčích schopností. Samozřejmostí je spolupráce s odborným speciálním pedagogem v oblasti diagnostiky.

 

DOPORUČENO: učitelům MŠ

 

ROZSAH: 8 vyučovacích hodin